Sáng thế 11:24

Sáng thế 11:24 BPT

Khi Na-ho được 29 tuổi, sinh Thê-ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share