Sáng thế 11:23

Sáng thế 11:23 BPT

Sau đó Sê-rúc sống thêm 200 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share