Sáng thế 11:20

Sáng thế 11:20 BPT

Khi Rêu được 32 tuổi thì sinh Sê-rúc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share