Sáng thế 11:19

Sáng thế 11:19 BPT

Sau đó Phê-léc sống thêm 209 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share