Sáng thế 11:18

Sáng thế 11:18 BPT

Khi Phê-léc được 30 tuổi thì sinh ra Rêu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share