Sáng thế 11:17

Sáng thế 11:17 BPT

Sau đó Ê-be sống thêm 430 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share