Sáng thế 11:15

Sáng thế 11:15 BPT

Sau đó Sê-la sống thêm 403 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share