Sáng thế 11:14

Sáng thế 11:14 BPT

Khi Sê-la được 30 tuổi thì sinh Ê-be.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share