Sáng thế 11:13

Sáng thế 11:13 BPT

Sau đó A-phác-xác sống thêm 403 năm nữa sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share