Sáng thế 11:11

Sáng thế 11:11 BPT

Sau đó Sem sống thêm 500 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share