Sáng thế 10
BPT

Sáng thế 10

10
Dân cư trên đất sinh sôi // và phân tán
1Đây là gia phổ của Sem, Cham và Gia-phết, các con trai của Nô-ê. Sau trận đại hồng thủy, họ sinh ra các con trai khác.
Các con trai của Gia-phết
2Các con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-sết và Ti-ra.
3Các con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ri-phát và Tô-ga-ma.
4Các con trai của Gia-van là Ê-li-sa, Tạc-kít, Kít-tim và Rô-đa-nim#Rô-đa-nim 10:4 Hay “Đô-đa-nim” là dân cư của vùng đất Rốt..
5Dân cư sống trong vùng đất quanh Địa-trung-hải đều do các con trai trên đây của Gia-phết mà ra. Các gia đình sinh sôi nẩy nở, trở thành nhiều dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc có lãnh thổ và ngôn ngữ riêng.
Con cháu của Cham
6Các con trai của Cham là Cút#Cút 10:6 Một tên khác của nước Ê-thi-ô-bi., Mít-ra-im#Mít-ra-im 10:6 Một tên khác của nước Ai-cập., Phút và Ca-na-an.
7Các con trai của Cút là Xê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-a-ma và Sáp-tê-ca.
Các con trai của Ra-a-ma là Sê-ba và Đê-đan.
8Cút cũng có một con tên Nim-rốt là một vị anh hùng trên đất.9Nim-rốt là một thợ săn rất giỏi trước mặt CHÚA nên người ta hay ví “giống như Nim-rốt, chàng thợ săn giỏi trước mặt CHÚA.”
10Lúc đầu vương quốc của Nim-rốt gồm Ba-by-lôn, Ê-réc, Ác-cát và Canh-ne trong vùng đất Ba-by-lôn.11Từ đó ông đi đến A-xy-ri, xây thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bốt Y-rơ, và Ca-la.12Ông cũng xây Rê-sen là thành lớn nằm giữa Ni-ni-ve và Ca-la.
13Mít-ra-im là tổ tiên của người Lu-đít, A-na-mít, Lê-ha-bít, Náp-tu-hít,14Ba-ru-sít, Cát-lu-hít và dân cư Cơ-rết. (Dân Phi-li-tin xuất thân từ Cát-lu-hít.)
15Ca-na-an sinh ra Xi-đôn, con đầu lòng, rồi sinh ra Hết.16Ông cũng là tổ tiên của người Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-ra-sít,17Hi-vít, Ạc-kít, Si-nít,18Ạc-va-đít, Giê-ma-rít và Ha-ma-thít. Các gia tộc của Ca-na-an tản mác ra khắp nơi.19Lãnh thổ của họ chạy từ Xi-đôn đến Ghê-ra cho tới Ga-xa, sang qua Xô-đôm, Gô-mô-rơ, Ách-ma, Giê-bô-im cho tới La-sa.
20Tất cả các dân tộc ấy là con cháu của Cham. Mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, lãnh thổ và quốc gia riêng biệt.
Con cháu của Sem
21Sem, anh của Gia-phết cũng có con trai. Một trong con cháu của ông là ông tổ của tất cả các con trai của Ê-be#ông tổ … Ê-be 10:21 Nguyên văn, “ông tổ của tất cả người Hê-bơ-rơ.”.
22Các con trai của Sem là Ê-lam, Át-sua, Ạc-pha-xát, Lút, và A-ram.
23Các con trai của A-ram là Út, Hun, Ghê-the, và Mê-séc.
24Ạc-pha-xát sinh ra Sê-la, Sê-la sinh Ê-be.25Ê-be có hai con trai, một người tên Phê-léc#Phê-léc 10:25 Nghĩa là “chia ra.”, vì đất bị chia ra trong đời người, còn người kia tên Giốc-tan.
26Giốc-tan sinh ra An-mô-đát, Sê-lép, Ha-xa-ma-vết, Giê-ra,27Ha-đô-ram, U-san, Điếc-la,28Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba,29Ô-phia, Ha-vi-la, và Giô-báp. Tất cả các người đó là con của Giốc-tan.30Họ sống trong vùng nằm giữa Mê-sa và Sê-pha ở vùng đồi núi phía Đông.
31Đó là những người thuộc gia tộc Sem, xếp theo họ hàng, ngôn ngữ, quốc gia và lãnh thổ.
32Trên đây là những gia tộc thuộc các con trai Nô-ê, xếp theo quốc gia. Từ các gia tộc đó sinh ra các dân tộc rải rác khắp trái đất sau trận lụt toàn thế giới ấy.