E-xơ-ra 2:55

E-xơ-ra 2:55 BPT

Sau đây là con cháu của các tôi tớ Sô-lô-môn: con cháu Sô-tai, Hát-xô-phê-rết; Bê-ru-đa
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share