E-xơ-ra 2:36

E-xơ-ra 2:36 BPT

Những người sau đây là các thầy tế lễ: con cháu Giê-đai-gia, qua gia đình Giê-sua: 973 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share