Ê-xê-chiên 13:8

Ê-xê-chiên 13:8 BPT

Vì thế CHÚA là Thượng Đế phán như sau: “Vì các ngươi nói những điều dối trá và thấy những việc bịa đặt cho nên ta nghịch lại các ngươi,” CHÚA phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share