Ê-xê-chiên 13:7

Ê-xê-chiên 13:7 BPT

Chúng bảo ‘Đây là lời CHÚA phán,’ nhưng đó là sự hiện thấy giả. Những lời nhà tiên tri của các ngươi là điều bịa đặt, vì ta không hề phán.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share