Ê-xê-chiên 13:4

Ê-xê-chiên 13:4 BPT

Hỡi dân Ít-ra-en, những nhà tiên tri của các ngươi như chó rừng đi săn mồi và ăn giữa các nơi hoang tàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share