Ê-xê-chiên 13:23

Ê-xê-chiên 13:23 BPT

Cho nên các ngươi sẽ không còn thấy sự hiện thấy giả và nói tiên tri nữa. Ta sẽ giải cứu dân ta khỏi quyền lực các ngươi để các ngươi biết rằng ta là CHÚA.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share