Ê-xê-chiên 13:2

Ê-xê-chiên 13:2 BPT

“Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng các nhà tiên tri trong Ít-ra-en. Hãy bảo những kẻ bịa đặt lời tiên tri mình như sau: Hãy nghe lời CHÚA phán.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share