Ê-xê-chiên 13:16

Ê-xê-chiên 13:16 BPT

Các nhà tiên tri trong Ít-ra-en nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy sự hiện thấy về hoà bình cho thành, trong khi chẳng có hoà bình, cũng sẽ không còn, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share