Xuất Ai-cập 37:9

Xuất Ai-cập 37:9 BPT

Cánh của các con vật giương lên trên, che nắp, và chúng ngồi đối diện nhau trên nắp Rương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share