Xuất Ai-cập 37:8

Xuất Ai-cập 37:8 BPT

Ông làm một con cho đầu nầy, và một con cho đầu kia của nắp. Ông gắn hai con vật vào nắp để làm thành một khối duy nhất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share