Xuất Ai-cập 37:6

Xuất Ai-cập 37:6 BPT

Ông đóng một cái nắp bằng vàng ròng dài một thước hai và rộng bảy tấc rưỡi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share