Xuất Ai-cập 37:5

Xuất Ai-cập 37:5 BPT

Ông xỏ các đòn khiêng qua các khoen để khiêng Rương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share