Xuất Ai-cập 37:4

Xuất Ai-cập 37:4 BPT

Rồi ông làm các đòn khiêng bằng gỗ cây keo bọc vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share