Xuất Ai-cập 37:29

Xuất Ai-cập 37:29 BPT

Rồi ông chế dầu ô-liu thánh dùng bổ nhiệm các thầy tế lễ, và trầm hương nguyên chất. Ông pha chế các thứ nầy như thợ pha chế nước hoa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share