Xuất Ai-cập 37:26

Xuất Ai-cập 37:26 BPT

Ông bọc mặt trên, bốn bên và góc bằng vàng ròng đồng thời thếp vàng quanh bàn thờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share