Xuất Ai-cập 37:23

Xuất Ai-cập 37:23 BPT

Ông làm bảy ngọn đèn bằng vàng nguyên chất cho chân đèn nầy, đồng thời ông cũng làm các đồ hớt tim đèn và khay bằng vàng ròng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share