Xuất Ai-cập 37:20

Xuất Ai-cập 37:20 BPT

Có bốn cốc nữa hình hoa hạnh nhân gắn trên chân đèn, mỗi cốc đều có các nụ hoa và cánh hoa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share