Xuất Ai-cập 37:2

Xuất Ai-cập 37:2 BPT

Ông bọc Rương bằng vàng cả mặt trong lẫn mặt ngoài và chạy đường viền vàng quanh Rương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share