Xuất Ai-cập 37:18

Xuất Ai-cập 37:18 BPT

Sáu nhánh tỏa ra mỗi bên chân đèn ba nhánh bên nầy, ba nhánh bên kia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share