Xuất Ai-cập 37:17

Xuất Ai-cập 37:17 BPT

Rồi ông làm cái chân đèn bằng vàng ròng, đóng đáy và chân. Các chén hình hoa, nụ hoa, cánh hoa của đèn đều gắn thành một khối chung với đế và chân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share