Xuất Ai-cập 37:15

Xuất Ai-cập 37:15 BPT

Các đòn khiêng bàn làm bằng gỗ cây keo bọc vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share