Xuất Ai-cập 37:14

Xuất Ai-cập 37:14 BPT

Các khoen được đặt vào gần khung quanh phía trên mặt bàn vì chúng dùng để xỏ các đòn khiêng bàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share