Xuất Ai-cập 37:12

Xuất Ai-cập 37:12 BPT

Ông đóng một cái khung cao một tấc chạy quanh viền bàn, và gắn một viền vàng quanh khung đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share