Xuất Ai-cập 37:10

Xuất Ai-cập 37:10 BPT

Sau đó ông đóng một cái bàn bằng gỗ cây keo dài một thước, rộng nửa thước, cao bảy tấc rưỡi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share