Xuất Ai-cập 37:1

Xuất Ai-cập 37:1 BPT

Bê-xa-lên đóng Rương bằng gỗ cây keo; Rương dài một thước rưỡi, rộng bảy mươi lăm phân, và cao bảy mươi lăm phân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share