Xuất Ai-cập 23:32

Xuất Ai-cập 23:32 BPT

Ngươi không được kết ước với các dân đó hay với các thần của chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 23:32