Xuất Ai-cập 23:3

Xuất Ai-cập 23:3 BPT

Nếu một người nghèo ra hầu tòa, ngươi không nên thiên vị người đó chỉ vì người đó nghèo.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 23:3