Xuất Ai-cập 22:29

Xuất Ai-cập 22:29 BPT

Đừng giữ lại của dâng từ sản vật đầu mùa hay rượu đầu mùa mà ngươi làm. Ngươi cũng phải dâng con trưởng nam cho ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 22:29