Xuất Ai-cập 22:27

Xuất Ai-cập 22:27 BPT

vì đó là đồ mặc duy nhất của người ấy để che ấm thân. Người đó sẽ không có gì khác để ngủ. Nếu người kêu cứu cùng ta, ta sẽ nghe, vì ta đầy nhân ái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share