Xuất Ai-cập 22:26

Xuất Ai-cập 22:26 BPT

Nếu láng giềng ngươi đưa áo họ cho ngươi làm đồ cầm, thế số tiền họ thiếu, thì phải trả áo lại cho họ trước chiều tối
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share