Xuất Ai-cập 22:25

Xuất Ai-cập 22:25 BPT

Khi ngươi cho một trong con dân nghèo khó của ta vay, đừng đối xử với họ như những kẻ chuyên cho vay tiền. Đừng tính lời trên số tiền cho vay.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share