Xuất Ai-cập 22:24

Xuất Ai-cập 22:24 BPT

Rồi ta sẽ nổi giận và giết ngươi trong chiến trận. Lúc đó vợ ngươi sẽ thành góa bụa, con cái ngươi sẽ hóa ra mồ côi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share