Xuất Ai-cập 22:22

Xuất Ai-cập 22:22 BPT

Không được ức hiếp đàn bà góa hay trẻ mồ côi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share