Xuất Ai-cập 22:19

Xuất Ai-cập 22:19 BPT

Ai giao hợp với thú vật phải bị xử tử.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 22:19