Xuất Ai-cập 22:18

Xuất Ai-cập 22:18 BPT

Hãy xử tử bất cứ đàn bà nào làm nghề đồng bóng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 22:18