Xuất Ai-cập 22:1

Xuất Ai-cập 22:1 BPT

“Nếu ai ăn cắp bò hay chiên rồi giết hay bán nó, thì phải đền bù năm con bò đánh cắp và bốn con chiên đánh cắp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share