Giáo huấn 7:27

Giáo huấn 7:27 BPT

Thầy nói, “Ta học được điều nầy: Ta gom chung mọi điều lại để tìm ý nghĩa mọi việc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share