Giáo huấn 7:10

Giáo huấn 7:10 BPT

Chớ hỏi, “Tại sao thời trước tốt hơn thời bây giờ?” Vì hỏi như thế là chẳng khôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share