Giáo huấn 7:1

Giáo huấn 7:1 BPT

Uy tín hơn dầu thơm. Ngày chết hơn ngày sinh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share